خداوند،بخیل،استاد انصاریان،استاد ماندگاری
۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
خداوند،بخیل،استاد انصاریان،استاد ماندگاری

خدا بخیل نیست