خدا
۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خدا را پاک نکنیم

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خدا که یاری نمی خواد!!!

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خدا، من گارانتی ندارم؟

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خدا،یه نمونه داری به ما نشون بدی