دعا
۲۶ فروردین , ۱۳۹۶

گندم کاشتم ولی …

۱۶ خرداد , ۱۳۹۶

معامله بی ضرر

۱۶ خرداد , ۱۳۹۶

فقط خدا

۱۲ تیر , ۱۳۹۶

دعای خیر و دعای میل