دوست داشتن،خدا،انسان،استاد عالی،استاد ماندگاری
۱۸ بهمن , ۱۳۹۶
دوست داشتن،خدا،انسان،استاد عالی،استاد ماندگاری

می دونی چقدر خداوند انسان را دوست دارد؟