روزه،خداوند،حمکت،دلیل،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری