روزه،خداوند،حمکت،دلیل،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری
۲۳ خرداد , ۱۳۹۷
روزه،خداوند،حمکت،دلیل،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری

چرا خداوند روزه را واجب کرده؟