زمین خوردن، بالا آمدن، مؤمنی
۵ شهریور , ۱۳۹۶

خودت رو بزن زمین

[…]