زنیدق،حق،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری
۲۷ آبان , ۱۳۹۶
زنیدق،حق،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری

زندیق هم حق داره