سختی،خوشی،نهج البلاغه،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری
۲۲ فروردین , ۱۳۹۷
سختی،خوشی،نهج البلاغه،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری

کنار هر خوشی سختی هست

[…]