سخن ملایم،تربیت،فرزندان،استاد تراشیون،استاد ماندگاری