سگ،جهنم،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری
۳ اسفند , ۱۳۹۶
سگ،جهنم،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری

سگ جهنم نشید