شاه کلید،دروغ،پستی ها،استاد آقا تهرانی،استاد ماندگاری
۱۱ مرداد , ۱۳۹۷
شاه کلید،دروغ،پستی ها،استاد آقا تهرانی،استاد ماندگاری

شاه کلید همه پستی ها دروغ است

[…]