شهید،فرمانده،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری
۲۳ آبان , ۱۳۹۶
شهید،فرمانده،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری

امر فرمانده