شهید،هر روز،اجر،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری
۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷
شهید،هر روز،اجر،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری

میشه هر روز شهید شد

[…]