شهید، کرامت، ماندگاری
۳۰ مرداد , ۱۳۹۶

کرامتی از شهدا