شکر، مشرک، میرباقری
۱ شهریور , ۱۳۹۶

شکر الهی تا شرک الهی

[…]