صبر، اراکی، ماندگاری
۲۹ شهریور , ۱۳۹۶
پیروزی، اراکی، ماندگاری

صبر و مقاومت

[…]