صبر، حرکت، ماندگاری
۳۱ مرداد , ۱۳۹۶

دو نوع صبر داریم