صلوات،امام،دشمن،استاد قرائتی،استاد ماندگاری
۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
صلوات،امام،دشمن،استاد قرائتی،استاد ماندگاری

دلیل صلوات موقع شنیدن نام امام