ظهور
۱۴ مرداد , ۱۳۹۶

نفاق و ظهور

۱۷ مرداد , ۱۳۹۶

منتظر واقعی

۲۶ مرداد , ۱۳۹۶

اسم و رسم

۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

احساس حضور