عدالت،ظلم،استاد انصاریان،استاد ماندگاری
۲۰ اردیبهشت , ۱۳۹۷
عدالت،ظلم،استاد انصاریان،استاد ماندگاری

بیشتر مردم سر جای خودشون نیستند

[…]