عظمت خداوند، نفس، عابدینی
۳ شهریور , ۱۳۹۶

در نفس هر کس عظمت خدا جا بگیرد در چشمش بقیه کوچک می شوند

[…]