عقل،نگهبان،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری
۲۲ آبان , ۱۳۹۶
عقل،نگهبان،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری

عقل نگهبان محبت