عکس نوشته ، بصیر، استاد ماندگاری ، فتنه
۱۵ اردیبهشت , ۱۳۹۶

مجموعه بصیرت