غدیر
۱۴ شهریور , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،غدیر ، ولایت، علی

ولایت و حکومت

۱۲ شهریور , ۱۳۹۶

بهرمندی از غدیر

۱۲ شهریور , ۱۳۹۶

غدیر جهانی