فرصت سوزی،حسرت،آخرت،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری