فرصت سوزی،حسرت،آخرت،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری
۲۳ بهمن , ۱۳۹۶
فرصت سوزی،حسرت،آخرت،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری

فرصت سوزی دنیا حسرت آخرت