فضائل،امیرالمؤمنین(ع)،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری