مرفه،مسئولین،استاد عابدینی،استاد ماندگاری
۲۰ فروردین , ۱۳۹۷
مرفه،مسئولین،استاد عابدینی،استاد ماندگاری

مسئولین نباید مرفه بی درد باشند