مسئولین،قانون،لقمه حرام،استاد قرائتی،استاد ماندگاری