معصیت ـ استاد ماندگاری
۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

اگه گناه و معصیت خوب نیست، چرا این همه مردم دنیا دارن انجام می دهند