منکر، خودخواهی، ماندگاری
۵ شهریور , ۱۳۹۶

منکر برای همه منکره!

[…]