نیمه پر، مؤمنی، ماندگاری
۱۵ شهریور , ۱۳۹۶
نیمه پر، مؤمنی، ماندگاری

نیمه پر لیوان رو ببین

[…]