ولایت مطلقه فقیه،دیکتاتوری،استاد رحیم پورازغدی،استاد ماندگاری