ویژگی، رفیعی، ماندگاری
۲۸ شهریور , ۱۳۹۶

خصوصیات مؤمن