چشم،افتادن،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری
۱۳ آذر , ۱۳۹۶
چشم،افتادن،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری

افتادن از چشم خدا