چوب،خدا،فهمیدن،استاد عالی،استاد ماندگاری
۲۴ دی , ۱۳۹۶
چوب،خدا،فهمیدن،استاد عالی،استاد ماندگاری

چوب های خدا را باید بفهمیم