چوپان،جوشقانیان،ماندگاری
۲ آبان , ۱۳۹۶
چوپان،جوشقانیان،ماندگاری

چوپان کر و لال