کارقرآنی،بیهوده،بی اثر،استاد قرائتی، استاد ماندگاری