کارقرآنی،بیهوده،بی اثر،استاد قرائتی، استاد ماندگاری
۹ بهمن , ۱۳۹۶
کارقرآنی،بیهوده،بی اثر،استاد قرائتی، استاد ماندگاری

کارهای قرآنی بیهوده و بی اثر