کفاره،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری
۳۰ آبان , ۱۳۹۶
کفاره،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری

کفاره گناه تا به لحظه جان دادن نرسد

[…]