کیفیت،کمیت،زندگی،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری
۲۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
کیفیت،کمیت،زندگی،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری

نمره به کیفیت می دن نه کمیت

[…]