گذشت، ظلم، ماندگاری
۱۲ شهریور , ۱۳۹۶
گذشت، ماندگاری

از حق خودمان بگذریم