گناه،استغفار،درمان،استاد حیدری کاشانی،استاد ماندگاری
۲۹ آذر , ۱۳۹۶
گناه،استغفار،درمان،استاد حیدری کاشانی،استاد ماندگاری

گناه درده، درمانش استغفار