گناه،استغفار،درمان،استاد حیدری کاشانی،استاد ماندگاری