گناه،خواری،استاد رفیعی،استاد ماندگاری
۲۷ آذر , ۱۳۹۶
گناه،خواری،استاد رفیعی،استاد ماندگاری

گناه انسان را خوار می کند