گناه،چشم خدا،افتادن،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری