گناه، بی انصاف، رفیعی، ماندگاری
۱۴ شهریور , ۱۳۹۶
گناه، رفیعی، ماندگاری

گناه بی انصافی است

[…]