گناه زبان،نابود کننده،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری
۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
گناه زبان،نابود کننده،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری

زبانت را زندانی کن

[…]